כרך 27, חוברת 2

ראיית דמות ממשית ללא מסך
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות וחמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל אביב

במאמר זה נציג פעילות המוצעת להפעלה בכיתות, שבה יתאפשר לתלמידים לצפות בדמות ממשית הנוצרת על ידי עדשה ללא מסך, לאתר את מיקומה ולהשוות בינה לבין דמות ממשית המתקבלת על מסך.

גוף המאמר


ממצאים עיקריים העולים מניתוח תשובותיהם של תלמידים לשאלון הבגרות תשס"ז
מאת חנה ברגר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע וירון להבי,מכללת דוד ילין, ירושלים והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

כמדי שנה בשנים האחרונות, נערכה גם במהלך שנת הלימודים הקודמת, תשס”ז, בדיקה מדגמית של תשובות התלמידים בבחינות הבגרות. הבדיקה התייחסה לכל אחד מפרקי הבחינה ב- 5  יחידות לימוד וכללה זיהוי שגיאות מרכזיות והצעות לטיפול בשגיאות אלה. להלן מובאים עיקרי הדברים כפי שהוצגו בכנס האחרון של המורים לפיזיקה.

גוף המאמר


בחינת הבגרות בפיסיקה, קיץ תשס"ח
פרק מכניקה עם פתרונות מלאים ומפתח הערכה
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות וחמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל-אביב

לגוף המבחן


 
שאלון משוב
השאלון הרצ"ב מיועד לקבלת משוב על העיתון ומידע לגבי מידת השימוש שנעשה בו.

שאלון משוב לעיתון מורי הפיסיקה "תהודה"

 

1  (2)