חלוקת ההדמיות בהתאם לסילבוס לימודי הפיזיקה

 

מכניקה

 • קינמטיקה:
  • oתנועה בשני ממדים - Motion in 2D.
  • oחיבור וקטורים -Vector Addition .
 • דינמיקה
  • oכוחות בממד אחד -Forces in 1 Dimension .
  • oחיכוך –Friction .
  • oתנועה בליסטית (קלעים) -Projectile Motion .
  • oמסות וקפיצים - Masses & Springs.
  • oמישור משופע -The Ramp .
 • אנרגיה ושימורה
  • oפארק אנרגיה - Energy Skate Park.
 • כבידה
  • oמערכת השמש - My Solar System.
 • גזים
  • oתכונות הגזים -Gas Properties .

חשמל ומגנטיות

 • השדה האלקטרוסטטי.
  • oבלונים ואלקטרוסטטיקה -Balloons and Static Electricity
 • מעגלי זרם ישר
  • oמוליכות – Conductivity.
  • oחוק אוהם -Ohm's Law .
  • oהתנגדות של תיל -Resistance in a Wire .
  • oמתח סוללה -Battery Voltage .
  • oסוללה ונגד - Battery-Resistor Circuit.
  • oבניית מעגלי זרם -Circuit Construction Kit - AC+DC .
  • oבניית מעגלי זרם -Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Version .
  • oבניית מעגלי זרם -Circuit Construction Kit  - DC Only.
  • oבניית מעגלי זרם -Circuit Construction Kit, Virtual Lab Version - DC Only.
 • השדה האלקטרומגנטי.
  • oשדות ומטענים -Charges and Fields .
  • oמשחק הוקי בשדה חשמלי -Electric Field Hockey .
  • oהשדה החשמלי של החלומות -Electric Field of Dreams .
  • oפאראדי -Faraday's Electromagnetic Lab .
  • oפאראדי -Faraday's Law .

קרינה וחומר

 • תופעות יסודיות של האור.
  • oאופטיקה גיאומטרית -Geometric Optics .
 • גלים מכניים ואלקטרומגנטיים.
  • oגלים במיתר -Wave on a String .
  • o"עושים גלים" -Fourier: Making Waves .
  • oהתאבכות גלים -Wave Interference .
  • oגלים אלקטרומגנטיים -Radio Waves & Electromagnetic Fields .
  • oגלי קול –Sound .
  • oקרינת גוף שחור -Blackbody Spectrum .
 • המודל הדואלי של האור.
  • oהאפקט הפוטואלקטרי - Photoelectric Effect.
 • מבנה האטום.
  • oמודל אטום המימן - Models of the Hydrogen Atom.
  • oפיזור רתרפורד - Rutherford Scattering.
 • הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים.
  • oפיזיקה גרעינית - Nuclear Physics.
  • oמודל חלקיקי - Self-Driven Particle Model.

העשרה:

  • oבלונים וציפה - Balloons & Buoyancy.
  • oראיית צבעים - Color Vision.
  • oעקיפה של אלקטרונים - Davisson-Germer: Electron Diffraction.
  • oהקשר הקוולטי - Double Wells and Covalent Bonds.
  • oאפקט החממה -The Greenhouse Effect .
  • oשפופרות גזים – ניאון - Neon Lights and Other Discharge Lamps.
  • oלייזרים –Lasers .
  • oמיקרוגל –Microwaves .
  • oניסוי שטרן-גרלך -Stern-Gerlach Experiment .
  • oדימות תהודה מגנטית -Simplified MRI .

 

 • חצאי מוליכים:
  • oחצאי מוליכים -Semiconductors .
  • oמבנה פסי האנרגיה -Band Structure .
   o
 • מתמטיקה:
  • oחשבון – Arithmetic.
  • oשרטוט גרפים - Equation Grapher.
  • oהערכה – Estimation.
 • כימיה:
  • oתגובות - Reactions & Rates.
  • oמלחים ומסיסות - Salts & Solubility.
  • oתגובות הפיכות - Reversible Reactions.