תיאור גרפי של גל

שאלה מאבחנת

לפניך שני תרשימים(מתוך הספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן).

תרשים א הוא תמונת "העתק-מקום" של חבל ברגע מסוים. על החבל מסומנת נקודה בראשית הצירים.

 

 

תרשים ב הוא גרף "העתק-זמן" של הנקודה המסומנת על החבל.

 

 

סמנו את האפשרות הנכונה:

א. r   הוא משרעת הגל, p הוא אורך הגל , q הוא זמן המחזור של הגל.

ב. r   הוא משרעת הגל, q הוא אורך הגל , p הוא זמן המחזור של הגל.

ג. r   הוא משרעת הגל, p ו   qמייצגות את זמן המחזור של הגל.

ד. r   הוא משרעת הגל, p ו   qמייצגות את אורך הגל.

 

תשובות שגויות נפוצות: ג, ד

תשובה נכונה: ב