"נושאים בפיזיקה של המאה העשרים" - פתרונות

הספר "נושאים בפיזיקה של המאה העשרים" נועד לשמש בהוראת הפיזיקה ברמה של 5 יח"ל, כפרק בחירה בתכנית הלימודים הנוכחית וכחלק מפרק החובה "קרינה וחומר" בתכנית הלימודים החדשה.


בכדי להקל על מורים המתמודדים עם הוראת הנושא, אנו מביאים כאן שאלות מהספר בצירוף הסברים ופתרונות מלאים. הפתרונות לקוחים מתוך חוברת עזר למורה שכתב רפי כהן.

 פרק ו - רדיואקטיביות

 פרק ז- תגובות גרעיניות