אוסף שאלות

רדיואקטיביות1

רדיואקטיביות2

אנרגיית קשר גרעינית

רדיואקטיביות 1 (לקראת בגרות תשע"ד)

השאלות מתוך פרק ו' של הספר נושאים בפיזיקה של המאה העשרים מאת רפי כהן. השאלות עוסקות בהתפרקויות רדיואקטיביות לסוגיהן, וכן בנושאים ושל מקדם הדעיכה, זמן מחצית חיים ותיארוך. השאלות מלוות בפתרונות מלאים הלקוחים מתוך המדריך למורה הנלווה לספר.