תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

גילוי האלקטרון

2

מודל האטום על-פי תומסון

1

ניסוי רתרפורד והמודל הפלנטרי של האטום

2

ספקטרום הפליטה הניסיוני של אטום המימן

1

מודל בוהר לאטום המימן

4

ניסוי פרנק-הרץ

2

ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה

4

עקרון ההתאמה של בוהר

1

 

17

 

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות