הגדרות מילולית


דמות אופטית: (
Optical Image)

דמות אופטית נוצרת כאשר אלומת קרניים שמקורה בנקודה מושפעת ממערכת אופטית, כמו עדשה או מראה.

דמות ממשית: ( Real Image )

דמות ממשית: "נוצרת" כאשר אלומת קרניים שמקורה בנקודה מתכנסת בנקודה (אחרת) בעקבות השפעה של מערכת אופטית כלשהי.

דמות מדומה   ( virtual image ) :

דמות מדומה: "נוצרת" כאשר המשכה של  אלומת קרניים שמקורה בנקודה מתכנסת בנקודה בעקבות השפעה של מערכת אופטית כלשהי.

 

דמות מדומה של מקור אור נקודתי, הנוצרת על-ידי מראה מישורית

הדמות המדומה של מקור אור נקודתי, הנוצרת ע"י מראה מישורית מוגדרת כנקודת החיתוך של המשכי הקרניים שמקורם בעצם והן מוחזרות מהמראה.

במילים אחרות, דמות מדומה היא מרכז אלומת האור המוחזרת מן המראה.

 

הגדרת המושג "דמות"  (image ) הנוצרת ע"י עדשה

דמות של עצם נקודתי, הנוצרת על-ידי עדשה, היא נקודת החיתוך של הקרניים הנשברות בעדשה, או של המשכי הקרניים הנשברות.

 

דמות של עצם מורחב:

(אפשר להתייחס לכל נקודה של המקור כאל מקור נקודתי - ויש אינסוף נקודות כאלה שמגדירות את צורת המקור).

הדמות היא אוסף כל הדמויות של העצמים הנקודתיים שמהם בנוי העצם המורחב.