4.4 המודל הדואלי של הקרינה האלקטרומגנטית (1 שעה)

א. יש לאפיין את התופעות שניתן להסביר באמצעות המודל הגלי, ואת התופעות שניתן להסביר באמצעות המודל החלקיקי.

ב. המודל הדואלי מעורר קשיים מושגיים: לא רק שאין מודל אחד המתאר את כל תופעות האור, אלא שלא ניתן להפריד את המודל הגלי מן המודל החלקיקי. בתופעה שבה מתבטא האופי החלקיקי - הביטוי hfלאנרגיה של פוטון כולל את המושג תדירות שהוא מושג גלי.מאידך גיסא, את תבנית ההתאבכות (שבה מתבטא המודל הגלי) מגלים על מסך - וזו אינטראקציה של אור עם חומר, כלומר תופעה בעלת אופי חלקיקי.

התבוננות ודיון בציור של אֶשֶר (ראו תרשים) עשויים לסייע להבנת התמונה הדואלית.

הערות נוספות