2.3 ניבויי המודל החלקיקי של האור (2 שעות)

א. יש להציג שני ניבויים של המודל החלקיקי:

  1. אור מפעיל לחץ על עצמים שבהם הוא פוגע.
  2. מהירות האור בזכוכית, למשל, גדולה ממהירות האור באוויר.

ב. לאחר העלאת הניבויים, יש לדון בהם על בסיס תוצאות הניסויים: ניסוי המראה כי אור אכן מפעיל לחץ, וניסוי המראה כי מהירות האור בזכוכית דווקא קטנה ממהירות האור באוויר (כתְלוּת במקדם השבירה של הזכוכית ביחס לאוויר).

ג. מומלץ לסכם את הנושא "המודל החלקיקי של האור" בדיון במעמדו: מחד גיסא, המודל מצליח להסביר עובדות רבות ולנבא תופעות שאכן מתגשמות; מאידך גיסא, אין מצליחים להסביר באמצעותו את העובדה שבמעבר אור מתווך אחד למשנהו, שבירת האור מלווה בהחזרת אור.  יתר על כן, הניבוי לגבי מהירות האור בזכוכית עומד בסתירה לתוצאות ניסויים.