2.1 המושג "מודל", תפקידי המודל (2 שעות)

א. מומלץ לפתוח נושא זה בהצגת העובדות היסודיות על אודות האור שנלמדו בפרק הקודם. אם מלמדים את הנושא בכיתה י', אין זה מומלץ להציג את תופעות העקיפה וההתאבכות בשלב מוקדם.

ב. יש לדון בשיטה המדעית של חקר בתחום מסוים: איסוף עובדות לגבי הנושא הנחקר, בניית מודל (בעזרתו ניתן להסביר את העובדות הידועות לגבי התחום הנחקר), והעלאת ניבויים מפורשים לגבי תוצאותיהם של תצפיות או של ניסויים עתידיים.

ג. יש להדגיש כי אין משמעות ל"מודל נכון". תועלתו של מודל מדעי היא בהסבר עובדות ידועות ובניבוי תופעות או תכונות חדשות.

ד. יש לציין כי לא ניתן לאשר תאוריות או מודלים, אלא רק להפריכם. כאשר תוצאות ניסוי עולות בקנה אחד עם תאוריה – יש בכך אישוש לתאוריה (ולא אישור). כאשר תוצאות ניסוי אינן עולות בקנה אחד עם תאוריה – הדבר עלול להפריכה.

ה. למרות שהתלמידים נפגשו בחטיבת הבינים עם המושג "מודל" בהקשר של המודל החלקיקי של החומר או המודל האטומי - דיון מופשט בנושא מודל מדעי עלול להיות קשה לתלמידים. לכן מומלץ להקדיש למודל כשעה-שעתיים בלבד ובהמשך הלימוד לבסס את הרעיונות הקשורים בו במסגרת דיון במודלים הקונקרטיים של האור.