מקומו של הפרק, תכניו ומטרות ההוראה

בפרק זה יכירו התלמידים תופעות יסודיות הקשורות באור, במקורותיו ובאופן התפשטותו. הפרק מציג את הרעיון שמערכת אופטית כוללת מקורות אור ורכיבים אופטיים שונים (כמו מחסום, מראה, מנסרה, עדשה), ואת התיאור כיצד מהלך האור נקבע על ידי מאפיינים חומריים וצורניים של רכיבי המערכת. בפרק תיושם שיטה לייצוג מהלך האור (המכונה לעיתים 'מודל הקרניים') הנקראת: "ייצוג באמצעות קרניים".

לפרק מספר מטרות:

א.הכרת תופעות הקשורות בהפקת אור ובהתפשטותו.

ב.קישור בין חוויות ויזואליות (ראיית מקורות אור, עצמים ודמויות) לבין מהלך האור.

ג.הכרת רכיבים אופטיים בסיסיים ושימוש בהם לביצוע ניסויים פשוטים במעבדה.

ד.הכרת שיטת ה"ייצוג באמצעות קרניים": שיטה גרפית לייצוג מקורות אור, רכיבים אופטיים ומהלך האור.

ה.יישום שיטת ה"ייצוג באמצעות קרניים" להסבר תופעות ולפתרון בעיות פשוטות (בסרטוט ידני ובאמצעות תוכנת הדמיה).

ו.פיתוח סקרנות והצגת שאלות ותהיות ביחס למהות האור.


בפרק יידונו מספר תופעות מרכזיות הקשורות באור. תופעות אלוישמשו בסיס עובדתי לבניית מודלים עבור האור בהמשך לימוד היחידה קרינה וחומר:

א. אור נפלט מגופים הנקראים "מקורות אור" ומתפשט במרחב.

ב. אור הוא סוג של "אנרגיה".

ג. פליטת אור אינה מלווה (ככל הנראה) בשינוי משקלו של מקור האור.

ד. אור המתפשט בתווך אחיד, ללא שינוי כיוון ('בקוויםישרים') .

ה. שתי אלומות אור הנחתכות אינן משפיעות זו על זו.

ו. האור משנה את כיוון התפשטותו בשני תהליכים: "החזרה" ו"שבירה", המתרחשים במשטח גבול בין תווכים שונים.

ז. תופעתה"החזרה" מקיימת את החוקים הבאים:

  1. הקרן המוחזרת נמצאת במישור שנקבע על-ידי הקרן הפוגעת והאנך למשטח המחזיר בנקודה שבה הקרן פוגעת.
  2. זווית ההחזרה שווה לזווית הפגיעה.

ח. תופעתה"שבירה" מקיימת את החוקים הבאים:

  1. הקרן הנשברת נמצאת במישור שנקבע על-ידי הקרן הפוגעת והאנך למשטח הגבול בנקודה שבה הקרן פוגעת.
  2. זווית הפגיעה וזווית השבירה מקיימות את חוק סנל.

ט. תהליך השבירה תלוי גם בצבע האור הפוגע - תופעת ה"נפיצה".

הערות נוספות