תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

כא"מ מושרה, חוק פרדיי, חוק לנץ

10

‎יישומים טכנולוגיים

3

השראה עצמית

2‎

משוואות מקסוול

‎2

 

17

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 145 מתוך 267 עמודים.

__________________________________________________________________
 

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות