3.3 התנגדות (2 שעה)

א. יש להדגיש את תלות ההתנגדות בגדלים גיאומטריים של אורך הנגד ושטח החתך שלו. כן תלויה ההתנגדות בסוג החומר. מומלץ לבצע ניסוי הממחיש תכונות אלו.

ב. נגד משתנה מהווה יישום של אפשרות שינוי התכונות הגיאומטריות.

ג. איזכור חיבור פוטנציומטרי וריאוסטטי. הסבר מפורט יותר ינתן בתעגלים חשמליים.

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 136 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

 
 

הערות נוספות