הגדרה מילולית

זרם חשמלי: תנועה של מטענים חשמליים בכיוון מוגדר.

עוצמת הזרם הממוצעת: כמות המטען העוברת דרך חתך רוחב מסוים ביחידת זמן.

עוצמת זרם רגעית: הגבול שאליו שואף היחס בין כמות המטען העוברת דרך חתך רוחב של המוליך בפרק זמן מסוים לבין פרק הזמן, כאשרפרק הזמן שואף לאפס.

כיוון הזרם החשמלי: כיוון הזרם החשמלי מוגדר ככיוון תנועתם שלנושאי המטען החיוביים. במוליך מתכתי המטענים הנעים הם שליליים, וכיוון תנועתם מנוגד לכיוון הזרם החשמלי.
השדה החשמלי במוליך מפעיל כוח על נושאי המטען במוליך. מאחר שכיוון השדה האלקטרוסטטי מוגדר מהפוטנציאל הגבוה לנמוך, הכיוון המוגדר של הזרם החשמלי, בכל קטע של המעגל, הוא מהפוטנציאל הגבוה לנמוך.

הגדרות נוספות