הגדרה מתמטית

גודלו של וקטור השדה מכונה "עוצמת השדה החשמלי". q   הוא גודלו של מטען נקודתי ו-  הוא הכוח שהשדה החשמלי מפעיל על מטען זה.

כיוונו של וקטור השדה החשמלי בנקודה מסוימת נקבע ככיוונו של הכוח החשמלי שיפעל על מטען נקודתי חיובי שיוצב בנקודה זו.

הגדרות נוספות