2.2 קיבול וקבלים; חומרים דיאלקטריים (6 שעות)

א. אף שדיון ראשון בקיבול חשמלי ובקבלים מתקיים כאן בפרקי האלקטרוסטטיקה, חשיבותם העיקרית של אלה מתגלה דווקא בפרקים מאוחרים יותר העוסקים בזרם חשמלי - זרם ישר וזרם חלופין.

ב. יש לפתח את הנוסחאות לקיבול של קבל-לוחות בלבד.

ג. לא נדרשת התייחסות לקבל הבנוי משתי קליפות כדוריות מוליכות.

ד. יש להדגיש שהקיבול של קבל אינו תלוי במטען שלו ובמתח בין מרכיביו. הוא תלוי אך ורק בגאומטריה של רכיבי הקבל ובחומר המפריד בין המוליכים הטעונים, הנקרא דיאלקטרן או חומר דיאלקטרי.

ה. תלמידים נוטים לראות את מטענו של הקבל כשווה לאפס. יש להדגיש כי מדובר בערך המוחלט של המטען באחד הלוחות.

ו. בנושא קבל-לוחות, יש ללוות את הדיון התאורטי בניסויים מתאימים המדגימים את תלות הקיבול בפרמטרים השונים.

ז. להפרדת מטענים בין שני מוליכים המהווים קבל, דרושה עבודה (נגד כוח המשיכה הפועל בין המטענים המופרדים), לכן נאגרת בקבל אנרגיה חשמלית (אלקטרוסטטית).

ח. בנושא האנרגיה האגורה בקבל טעון, יש לפתח את הנוסחה וגם רצוי לבצע ניסוי מתאים.

ט. על חיבור קבלים בטור ובמקביל, יש להתעכב בקצרה בלבד. התלמידים אינם מתבקשים לנתח מעגלים המכילים יותר משני קבלים בחיבור טורי או מקבילי.

י. בפרק זה, יש לדון בתהליכי הטעינה והפריקה של קבל באופן איכותי בלבד. התיאור המתמטי והחישובים הכמותיים יידונו אחרי היכרות כמותית עם מושג הזרם החשמלי.

יא. בנושא חומרים דיאלקטריים יש להסתפק בהסברים איכותיים המסתמכים על היבטים מיקרוסקופיים של מבנה החומר.

יב. ניסוי עם קבל-לוחות יכול לעזור לתלמידים בהבנת המושג קבוע דיאלקטרי יחסי וכמו כן בהבנת תפקידו של הדיאלקטרן.

 

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 131 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 
 
 

הערות נוספות