תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

פוטנציאל והפרשי פוטנציל

8

קיבול וקבלים; חומרים דיאלקטריים

6

 

14

 __________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 127 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות