7.1 רקע היסטורי וחוקי קפלר (2 שעות)

א. יש להציג את הרקע ההיסטורי של האסטרונומיה כדוגמה חשובה להתפתחותה של תאוריה מדעית. מוצע שהרקע ההיסטורי יוצג בכיתה על-ידי תלמידים.

ב. מומלץ לפתוח את הסקירה ההיסטורית בהצגה של:

  1. תצלום השמים שהתקבל לאחר שסרט הצילום היה חשוף לאור הכוכבים במשך שעות מספר.
  2. מסלול תנועתו של כוכב לכת, כפי שנצפה מן הארץ (תרשים, או אנימציה ממוחשבת).

ג. כדאי להציג את התאוריה של אריסטו, בדבר 4 יסודות בעולם התת-ירחי (אדמה, מים, אש ואוויר) ויסודאחד בעולם העל-ירחי (אתר), ולהדגיש כי תיאוריה זו אינה "מודל"במובן המקובל היום, כיון שלא נובעות ממנה מסקנות הניתנות לבחינה. דיון שכזה יכול להוותנדבך נוסף בהבנת משמעות המושג "מודל"ותפקידו.

ד. יש להדגיש כי ההנחה של אפלטון שמסלולו של כוכב לכת הוא צירוף של מעגלים, התבררה כהנחת יסוד שגויה רק כעבור כאלפיים שנה (קפלר), וכי במשך כל התקופה הזו היא לא הועמדה לביקורת. עניין זה עשוי לשמש דוגמה לכך שהנחות יסוד שגויות, שאינן נבחנות מחדש, עלולות לעכב התפתחות מדעית.

ה. מומלץ להציגאת המודל של אריסטרכוס, המציע את האפשרות להסביר תופעות אסטרונומיות בהנחה שהארץסובבת סביב השמש ועל צירה, ולדון בקשיים לקבל את התפיסה הזו. בהקשר זה מומלץ לדוןביתרונות ובחסרונות של כל אחד מהמודלים: הגיאוצנטרי וההליוצנטרי.

ו. כדאי להסביראת תוצאות התצפיות של גלילאו גלילי על כוכבי השבת, מופעי נוגה וירחיו של צדקואת ההשלכות החברתיות-דתיות בנוסף למשמעותן הפיזיקאלית.

ז. מומלץ להציגאת השיטה שבעזרתה חישב אריסטוטנס את רדיוס כדור הארץ.

ח. מומלץ להציג בעזרת מחשב כיצד נראים מסלולי כוכבי הלכת מן הארץ, וכיצד הם נראים מן השמש.

ט. מומלץ שהתלמידים יתנסו בסרטוט אליפסה בעזרת חוט הכרוך סביב שני מסמרים (מוקדי האליפסה).

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 85 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
   

 

 

הערות נוספות