תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

רקע היסטורי וחוקי קפלר

2

חוק הכבידה

5

המושג "שדה", עבודה ואנרגיה בשדה הכבידה

6

 

13

 _________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 83 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
   

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות