תוכנית הלימודים

הנושאים

שעות מומלצות

תנועה מחזורית, תנודות ותנודות הרמוניות

2

פיתוח נוסחאות קינמטיות לתיאור תנועתו של אוסצילטור הרמוני

3

דוגמאות: תנודות גוף הקשור לקפיץ אנכי ותנודות של מטוטלת פשוטה

6

 

11

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 77 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
   

תוכנית לימודים מפורטת

הערות דידקטיות