4.5 היבטים אנרגטיים בהתנגשות (4 שעות)

מונחים שישמשו בהקשר זה:

  • התנגשות שבה האנרגיה הקינטית הכוללת נשמרת, מכונה "התנגשות אלסטית".
  • התנגשות שבה האנרגיה הקינטית הכוללת אינה נשמרת, תכוּנה "התנגשות אי-אלסטית" (התנגשות פלסטית היא מקרה מיוחד של התנגשות אי-אלסטית.)
  • אנרגיה קינטית ה'אובדת' בהתנגשות, הופכת ל"אנרגיה פנימית" של הגופים המתנגשים (ולא ל'חום').

הדגמות וניסויים

א. שימור האנרגיה: יש לבצע מספר ניסויים והדגמות  לחוק שימור האנרגיה. בכל ניסוי כזה יש לאפשר מדידה של האנרגיה, שהופכת לאנרגיה פנימית בעיקר על ידי מדידת עבודת כוח החיכוך.

ב. עבודת כוח החיכוך: מומלץ לבצע ניסויים למציאת מקדם החיכוך של מערכות הניסוי השונות, כפי שהוסבר בפרק העוסק בדינמיקה, כדי לחשב את עבודת כוח החיכוך.

ג. תנע ואנרגיה: מומלץ לנתח שוב את הניסויים שבוצעו במסגרת לימודי התנע, הפעם מהיבטים של שימור אנרגיה. יש להסביר מה מאפיין ניסויים שבהם נשמרת האנרגיה אך לא התנע, ומה מאפיין ניסויים שבהם לא נשמרת האנרגיה אך התנע נשמר.

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 70 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
  

 

 

הערות נוספות