VOD מדעי – סרטוני מדע ופעילויות – מקור הוראה חדשני

כרמית פיון, ד"ר חגית ניסן משה, מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן
hagit.nissan@weizmann.ac.il

 

החיים בחברת המידע בה אנו חיים מזמנים  גישה למידע וצריכת מידע באופן מהיר ויעיל גם בקרב תלמידים. חיפוש מידע מושכל וצריכת מידע אמין מצריך מיומנויות עיבוד מידע ומיומנויות מסדר חשיבה גבוה. מכאן עולה הצורך בגישות הוראה שיתמכו במיומנויות אלה וישימו אותן במרכז תהליך הלמידה. סביבות למידה שיזמנו ויאפשרו רכישת המיומנויות הנ"ל תוך שמירה על תפקידו של המורה כמנחה למידה ומתווך מידע, יכולות לענות על הצורך בגישות הוראה כאלה. לצורך כך נדרשת למורים רשת כלים דיגיטליים להוראה ולמידה והנחיה לשימוש נכון בהם בתהליך ההוראה.
הפלטפורמה "VOD  מדעי" מציעה מאגר של מאות סרטוני מדע מהאתר של מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מטרת הסרטונים היא להנגיש מדע בצורה מעניינת וברורה לקהל הרחב ולאו דווקא לצרכי הוראה. VOD מדעי עושה שימוש בסרטונים הללו לצרכי הוראה ולמידה ולשם כך תייגנו את כל הסרטונים בהתאם לנושאים מתוכנית הלימודים במדעים לחטיבה עליונה וחטיבת ביניים, כך שקהל המורים ימצא בקלות סרטונים בנושאים קוריקולריים.
בנוסף למאגר הסרטונים, פיתחנו מגוון הצעות לפעילויות המתבססות על הסרטונים הללו לשימוש המורה בכיתה. כל הפעילויות מתבססות על צפייה בסרטון אחד לפחות, משמשות לפתיחת נושא או סיכומו תוך למידה פעילה ועבודת צוות של התלמידים בכיתה, בניית ידע שיתופי  וקישור של העקרונות המדעיים לחיי היומיום של התלמידים. הפעילויות מתויגות בהתאם למיומנויות הלמידה של המאה ה-21 , וחלקן מציעות למורה הערכה חלופית והעשרה חוץ קוריקולרית. מאגר הפעילויות כולל גם סרטונים אינטראקטיביים המציגים שאלות ושכבות מידע נוספות במהלך הצפייה בסרטון.