למידה פעילה במעבדה

ד"ר זגל אריאלה, סימון ילנה וד"ר ויטלי אינדנבאום, חמד"ע - המרכז לחינוך מרכזי ת"א-יפו
zagiel@hemda.org.il


במהלך לימודי הפיזיקה , תלמידים מבצעים ניסויים במעבדה כמסגרת ללמידה ותרגול הפן הניסויי של מדע הפיזיקה.  בסדנה, נדגים פעילויות  מעבדה המשמשות במהלך הלמידה גם כדרך נוספת לבניית הידע וההבנה המושגית. מטרת שילוב פעילויות מעבדה  אלה בשגרת ההוראה השוטפת מתמקדת  בהגברת למידה פעילה של נושאים פיזיקליים מתכנית הלימודים או תכני העמקה. לכן הן מאופיינות בדגש של דרישה למעורבות ,הנמקות  והסקת מסקנות במהלך הביצוע. אופי הפעילויות תלוי במועד ביצוען במהלך הלמידה בהתאם למטרה הפדגוגית ולמועד שילובן ברצף ההוראה.
לכן, אותה פעילות במעבדה ניתן לשנות ולהתאים, למטרה הפדגוגית במהלך הלמידה. פעילות מעבדה יכולה לשמש לגילוי והסקה , סיכום או תרגול.
בסדנה נדגים ונשוחח על ההיבטים השונים בשילוב פעילויות מעבדה ללמידה פעילה בנושאים שונים.

  • פעילויות שונות בלמידה של מעגלי זרם. קישור בין הייצוג הסכמטי למעגל החשמלי, התלמיד מתנסה בחיבור נוריות בסוגי צרופים  שונים ומדידת זרם ומתח בנקודות שונות במעגל. מתוך סיכום המדידות, הפעילות יכולה לשמש כהסקה עצמית של מושגים ועקרונות פיזיקליים או חיזוק ותרגול פעיל במעבדה. השימוש בסוללה  ומדידת המתח בין הדקיה מאפשר גילוי  והסקת מסקנות לקראת נושא כא"מ ומתח הדקים. פעילות מתקדמת בחקר ואפיון מעגל פוטנציומטרי וריאוסטטי.
  • פעילות בפריקה וטעינה באמצעות לוח מוכן המכיל  קבלים , מפסקים ונגדים במטרה להבין את התהליך תוך חקירת פרמטרים שונים. ניבוי והסברה.
  • תרגול של החוק השני של ניוטון באמצעות ניסוי במערכת אטווד.