קישורים ממוינים

פעילויות מומלצות

פירוט

נושא

-  ניסוי וירטואלי

http://www.4physics.com/phy_demo/HookesLaw/HookesLaw.html

מערך שיעור מבוסס הדמיה

http://wikieducator.org/Interactive_Science_Lessons/Hooke%27s_Law

 

 

-  המושג "כוח", כוח הכובד.

-  תכונת האלסטיות ותכונת הלינאריות של קפיץ.

-  דינמומטר.

-  הגדרה ראשונית של יחידת הכוח "ניוטון".

-  מאזני קפיץ; הגדרה ראשונית למושג "משקל" ככוח הכובד.

2.1

כוחות ומדידתם

 

- 

מה זה כוח?

https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/4-1-development-of-force-concept/

חוק שלישי  (סרטון)

https://tinyurl.com/yczarxs8

https://sites.google.com/site/physicsflash/home/third-law

 

-  הכוח כווקטור.

-  המושג "כוח שקול".

-  חיבור כוחות (באופן גאומטרי ובאופן אלגברי).

-  החוק השלישי של ניוטון.

 

2.2

תכונות של כוחות

-  "הדגמה" וירטואלית: תנועת גוף על מסלול עם חיכוך קטן.

glencoe.com/sec/science/...09/.../Motion%20Along%20an%20Inclined%20Plane.swf

התמדה של בלון (סרטון)

https://tinyurl.com/yadkw5xn.

-  התמדה.

-  תנאי להתמדה ( ).

-  התמדה בציר מסוים.

2.3

התמדה

 

-http://tfleisch.profweb.ca/forces-de-frottement-sur-un-plan-horizontal.html

 

 

-  מתיחות בחתך רוחב ומתיחות של חוט.

-  כוח נורמלי; מודל קפיצים.

-  אדהזיה; חיכוך קינטי; חיכוך סטטי.

2.4

מתיחות, כוח נורמלי וכוח חיכוך

-  הדגמות שונות של מערכות הכוללות חוטים, משקולות ודינמומטרים.

http://tfleisch.profweb.ca/exercice--relevez-et-placez-correctement-les-forces.html

דוגמאות:

-  גוף נגרר במהירות קבועה על משטח אופקי באמצעות כוח אופקי ובאמצעות כוח נטוי.

2.5

ניתוח מצבי התמדה פשוטים

פעילויות מומלצות

פירוט

נושא

http://mrmaloney.com/mr_maloney/simulations/jar-files/ejs_mem2_F_ma.jar

http://mrmaloney.com/mr_maloney/simulations/jar-files/ejs_mem2_TwoMassPulleySystem.jar

http://mrmaloney.com/mr_maloney/simulations/jar-files/ejs_TwoDimensionalAirDrop.jar

https://dl.dropbox.com/s/c3mwjpqb5fnu3jc/ejs_Newton_2nd_Law_2012_CID4.jar

-  הקשר בין כיוון הכוח השקול לבין כיוון התאוצה בתנועה בקו ישר ובמישור.

-  הקשר בין גודל הכוח השקול לבין גודל התאוצה בתנועה לאורך קו ישר ובמישור .

-  המסה של גוף כמדד להתמדתו (מסה התמדית) .

-  הקילוגרם - יחידת המסה  ב- SI.

-  ניסוח החוק השני של ניוטון.

-  משוואת תנועה.

2.6

החוק השני של ניוטון

 

web.utk.edu/~alumsdai/twtmech/LOs/PopUps/AppliedForce.swf

-  המסה של גוף כמדד לעצמת כוח הכובד הפועל עליו (מסה כובדית).

-  מדידת מסה באמצעות מאזני כפות.

-  צפיפות ומשקל סגולי.

2.7

כוח הכובד והמסה כמדד לעצמתו

http://weelookang.blogspot.co.il/2014/05/ejss-projectile-motion-model-for.html

http://mrmaloney.com/mr_maloney/simulations/jar-files/ejs_mem2_elevator4.jar

http://iwant2study.org/lookangejss/02_newtonianmechanics_3dynamics/ejss_model_friction/friction_Simulation.xhtml

https://www.animatedscience.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/10/friction.swf

http://misswise.weebly.com/common-forces.html

דוגמאות:

-  תנועה על משטח אופקי ועל משטח משופע בהזנחת החיכוך וללא הזנחתו.

-  תנועת מעלית.

-  הוראת מאזני קפיץ הנמצאים בתוך מעלית כאשר היא נעה במהירות קבועה, כאשר היא מואצת וכאשר היא נופלת חופשית.

-  כוחות חיכוך הפועלים על מכונית בהאצה ובבלימה;  האצת גוף באמצעות כוח חיכוך.

-  מד-תאוצה - גוף קשור בחוט לתקרת מכונית מואצת.

-  האצת שני גופים הקשורים בחוט.

-  המושגים "דטרמיניזם" ו"יכולת ניבוי".

2.8

יישום החוק השני לגבי תנועה לאורך קו ישר

 

 

 

 

 

 

 

 

פרקים 1-3

פרקים 5-10