X

נושא

       פירוט

כתובת

2.1

פוטנציאל והפרש פוטנציאלים

-    המושגים "כוח משמר", "שדה משמר".

-    השדה האלקטרוסטטי כשדה משמר.

-    "אנרגיה פוטנציאלית" ו"הפרש פוטנציאלים" בשדה האלקטרוסטטי.

 

 

קיום שדה חשמלי

 

הדמיה  זו מאפשרת הצגה במקביל של ארבעה גרפים ( מטען, כוח , פוטנציאל, אנרגיה פוטנציאלית) כתלות במרחק בין שני מטענים 

 

אנרגיה פוטנציאלית  אלקטרוסטטית

 

-                                               וולט" - יחידת הפוטנציאל.

-    הפוטנציאל של מטען נקודתי ושל מערך מטענים נקודתיים.

-    חישוב הפרש פוטנציאלים.

-    וולט" - יחידת הפוטנציאל.

-    הפוטנציאל של מטען נקודתי ושל מערך מטענים נקודתיים.

-    חישוב הפרש פוטנציאלים.

 

 

שדה ופוטנציאל

 

 

קווי שדה וקווי שווי פוטנציאל

 

 

שדה ופוטנציאל - מערך מטענים נקודתיים

 

 

 

-    פוטנציאל של כדור מוליך טעון.

-    חיבור שני מוליכים טעונים.

-    משטחים שווי-פוטנציאל וקווי שדה.

 

 

 

משטחים שווי-פוטנציאל וקווי שדה

 

 

 

2.2

קיבול וקבלים, חומרים דיאלקטיים

 

     המושג "קיבול חשמלי".

-    "פרד" - יחידת הקיבול החשימלי.

-    המושג "קבל".

-    הקיבול של קבל-לוחות - תלות הקיבול בפרמטרים.

-    חיבור קבלים במקביל ובטור.

-    האנרגיה של מוליך טעון.

-    דיון וטיפול איכותי בטעינה ופריקה של קבל.

-    שימושים של קבלים.

-    הקבוע הדיאלקטרי.

-  הסבר מיקרוסקופי לתכונות של דיאלקטרן.

 

 

מה קורה בתוך קבל?

 

 

קיבול קבל לוחות

 

 

 

בניית מעגל והפעלתו

 

מעבדה וירטואלית: קבל לוחות

 

 

הדמיה של מעגל RC