הייצוגים הגרפיים של התאוצה
קשיים בייצוגים הגרפיים של מושג התאוצה

 

בפרט: תלמידים מתקשים להבין שבתיאור הגרפי של מהירות כתלות בזמן התאוצה הרגעית היא השיפוע של העקומה באותה נקודה

שאלה מאבחנת:

לפניך גרף של מהירות רכבת כפונקציה של הזמן. השלם בעזרת הגרף את הטבלה שלהלן. אם באחד הקטעים התאוצה היא אפס, ציין זאת ונמק מדוע.

קטע

סימן המהירות

סימן התאוצה

נימוק

A

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

תשובה שגויה נפוצה: בקטע D התאוצה חיובית.