התאוצה ושינוי וקטור המהירות
התאוצה נתפשת כשינוי בגודל המהירות בלבד (שינוי כיוון אינו נתפש כתאוצה).

 

שאלה מאבחנת:

טרקטורון נע במסלול המורכב משני קטעים ישרים ABו – CDהמחוברים ביניהם באמצעות קטעים BC ו-AD. הוא נע בכיוון השעון,במהירות שגודלה 35 km/h. בכלאחתמהנקודות המסומנות - האם התאוצה שווה לאפס או שונה מאפס? נמק את תשובתך.

תשובה שגויה נפוצה: התאוצה אפס בכל הנקודות מפני שהמהירות קבועה.