The Search for Electromagnetic Induction

המאמר מתאר את המאמץ המדעי סביב הבנת תופעה ההשראה האלקטרומגנטית, בעיקר בין השנים 1831-1820. לאחר תיאור היסטורי של התפתחות הידע שקדם לתקופה זאת, מתמקד המאמר בעבודותיהם של אראגו, אמפר ופאראדיי.

 

הפנייה למאמר

 

הפנייה לסרטון בנושא