1.6 תנועה בתאוצה קבועה (7 שעות)

א.המונח המתאר את קצב שינוי המהירות הוא תאוצה. המונח "תאוטה" מיותר.

ב.יש לעמוד על ההבדל בין המונחים "האצה" ו"האטה" בחיי היום-יום לבין המונח "תאוצה" בפיזיקה.

ג.חשוב להדגיש כי תאוצה חיובית תיתכן בשני מקרים: א. כאשר הגוף נע בכיוון החיובי ומגביר את גודל מהירותו; ב. כאשר הגוף נע בכיוון השלילי ומקטין את גודל מהירותו. באופן דומה, גם תאוצה שלילית תיתכן בשני מקרים: א. כאשר הגוף נע בכיוון החיובי ומקטין את גודל מהירותו; ב. כאשר הגוף נע בכיוון השלילי ומגביר את גודל מהירותו.

לאחר הדיון בתנועה בשני ממדים, ניתן לתרגם את האמור לעיל כך: ארבע הנוסחאות הרשומות בטבלת פירוט הנושאים בקינמטיקה (סעיף 1.6) משרתות כל תנועה שוות-תאוצה.

ד.יש לחקור נפילה חופשית כדוגמה לתנועה בתאוצה קבועה. אם התלמידים ערכו בעבר ניסויים באמצעות רשם-זמן, ניתן לערוך את ניסוי הנפילה החופשית בעזרת מד-טווח המחובר למחשב.

ה.מומלץ לדון גם בזריקה אנכית כלפי מעלה, לנתח את תרשים המהירות כתלות בזמן ולהראות כי השיפוע אינו משתנה בשיא הגובה. (התאוצה שלילית ושיפועה יורד במשך כל התנועה.)

הדגמות וניסויים

מתעדים את "עקבותיו" של גוף הנופל חופשית באמצעות רשם-זמן, או באמצעות מד-טווח המחובר למחשב. המטרה העיקרית של ניסוי זה היא לבחון את סוג התנועה. המטרה המשנית היא חישוב התאוצה. בשני המקרים (רשם זמן ומחשב) מומלץ להעביר את הנתונים לגיליון אלקטרוני, לסרטט תחילה גרף מקום-זמן ואחר-כך לסרטט גרף מהירות-זמן. אין להניח מראש שמדובר בתנועה שוות-תאוצה, לכן לא ניתן להסתמך על כך שהמהירות הממוצעת שווה בדיוק למהירות הרגעית באמצע פרק הזמן; יש לבחור פרקי זמן קצרים (עד כמה שניתן) לשם חישוב המהירות הממוצעת.

 

__________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 44 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

 

הערות נוספות