פוטנציומטר במעגל חשמלי - הדמיה ותדריך מעבדה

הדמיה של פוטנציומטר במעגל חשמלי מציאת גודל ההתנגדות ותלות המתח, הזרם בהתנגדות

תדריך (באנגלית) למעבדה , בה חוקרים את פעולת הפוטנציומטר כמחלק מתח.