שאלת המעלית

לקראת סוף שנת הלימודים תשס"ג ערכנו באתר סקר שעסק ב"שאלת המעלית".

השאלה עוסקת במעלית הנעה במהירות קבועה ובכוחות הפועלים עליה, ומטרתה לבחון את הבנת חוק ההתמדה ואת קיומן של תפישות מוקדמות שאינן תואמות את חוקי ניוטון.
(לדוגמא, התפישה שהכוח הגדול יותר קובע את כיוון התנועה).

שאלונים מיוחדים פותחו במטרה לחשוף את תפישות התלמידים ולהעריך את שכיחותן של תפישות נפוצות בנושאים שונים בפיזיקה, בכדי לשפר את הוראת הפיזיקה.
אחד השאלונים החשובים העוסקים בנושא כוחות וחוקי ניוטון הוא : Force Concept Inventory.
"שאלת המעלית" לקוחה משאלון זה.

ממצאים מהכיתות

רעיונות להוראה

מקורות נוספים