נקודת צומת

כאשר בתווך נעים שני גלים (או יותר). נקודה אשר בה הגלים מבטלים זה את זה בכל רגע נקראת נקודת צומת. כלומר: בנקודת צומת ההעתק הכולל של תבנית ההתאבכות שווה לאפס בכל רגע ורגע.