נפיצה של גלים

נפיצה של גלים היא התופעה שבה שיעור השבירה של גלים מחזוריים תלויה גם בתדירות הגל (לא רק בטיבם של שני התווכים שבהם הגל נע).