משרעת של פולס

משרעת של פולס היא הערך המוחלט המרבי של העתקי הפולס.