מהירות פולס

מהירות פולס מוגדרת כיחס בין ההעתק, Δx = x2 – x1 , של נקודה מסוימת של הפולס, בתנועתה מרגע t1 עד רגע t2, לבין פרק הזמן Δt = t2 – t1