עבודה

מנגנון לשינוי בגודל האנרגיה של מערכת על ידי הפעלת כוח לאורך דרך. מוגדרת כמכפלה הסקלרית בין הכוח לבין ההעתק שלארכו הוא פועל.