מהירות ממוצעת

היחס בין השינוי בהעתק של גוף לבין הזמן שבו חל שינוי זה. בשפה מתמטית:
המהירות הממוצעת היא גודל וקטורי.