מוליך*

מוליכים הם חומרים שחלק מהמטענים החשמליים בתוכם חופשיים יחסית לנוע. במוליכים מתכתיים ובגרפיט המטענים הניידים הם אלקטרונים.

 סרטון שממחיש תנועת אלקטרונים במוליך במצב שיווי משקל תרמודינמי ובהשפעת שדה חשמלי

המחשת תלות ההתנגדות של תיל מוליך בהתנגדות הסגולית, בשטח החתך של התיל ובאורכו