תנע

התנע הקווי של גוף נקודתי הוא גודל ווקטורי שגודלו שווה למכפלת מסת הגוף במהירותו וכיוונו מתלכד עם כיוון מהירות הגוף.

בלשון מתמטית: