נפילה חופשית*

נפילה חופשית היא תנועת גוף  בהשפעת כוח הכובד בלבד.
כאשר גוף נופל חופשית בקרבת הארץ אזי:
     א. תנועתו היא שוות-תאוצה
     ב. תאוצתו אינה תלויה במשקלו (כלומר היא זהה לכל הגופים).
         גודלה של התאוצה סמוך לפני כדור הארץ שווה ל-
g=9.81m/s2

 

סימולציות להמחשה

 

הדמיה של נפילה חופשית מוצגת בשתי מערכות ייחוס. אינרציאליות. ההדמיה ניתנת להורדה ושמירה 

 

הדמיה שמציגה את נפילת גופים, במצב של חיכוך מזערי וזניח (אפס) ובמצב בו החיכוך אינו זניח