משפט עבודה-אנרגיה

העבודה הכוללת הנעשית על גוף נקודתי שווה לשינוי באנרגיה הקינטית של הגוף.  

בנוסחה: W = ΔEkכוללת

כאשר:

Wכוללת – העבודה כוללת שהיא סכום העבודות של כל הכוחות הפועלים על גוף;
ΔEk -  השינוי באנרגיה הקינטית של הגוף.