מיקום מרכז-המסה

(של מערכת רב-חלקיקית)

מיקומה rc.m. של נקודת מרכז המסה של מערכת רב-חלקיקית היא הממוצע המשוקלל של מיקומיהם r3, r2, r1, ... של החלקיקים המרכיבים את המערכת הרב-חלקיקית, כאשר השקלול נעשה לפי המסות. בניסוח מתמטי: 
כאשר  היא המסה הכוללת של מערכת החלקיקים.