וקטור נגדי

וקטור  הוא נגדי לווקטור נתון  אם סכומם של שני הווקטורים שווה לווקטור האפס.