רשימת ציוד מעבדה בפיזיקה

קובץ  המפרט את פריטי הציוד השונים לביצוע ניסויים והדגמות במהלך הוראת הפיזיקה בחטיבה העליונה
  ציוד נדרש למעבדה בפיזיקה עדכון 2021