7.4 אנרגיית קשר גרעינית

  • האקוויוולנטיות בין מסה ואנרגיה.
  • אנרגיית הקשר הגרעינית, תלות אנרגיית הקשר הגרעינית הממוצעת לנוקליאון במספר הנוקליאונים.
  • תהליכי ביקוע גרעיני ויישומיו.
  • תהליכי היתוך גרעיני.

הדגמות וניסויים

שאלות ומבחנים

מאמרים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים