7.3 התפרקות רדיו-אקטיבית

  • המושג "סדרה רדיואקטיבית" (הכרת דוגמה).
  • אקראיות ההתפרקות הרדיואקטיבית של גרעין יחיד, החוקיות הסטטיסטית בהתפרקות גרעינים במדגם גדול, המושג "קבוע הדעיכה".
  • מספר גרעיני האב במדגם רדיואקטיבי כפונקציה של הזמן; המושגים:  "זמן מחצית החיים", "פעילות".
  • יישומים: קביעת גיל של עצמות בעזרת כמויות פחמן, הריסת תאים סרטניים, איתור דליפת מים מצינור הטמון בקרקע.

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים