6.3 עקרון אי-הוודאות


  • הכרת העיקרון.
  • יישום העיקרון לעקיפה בסדק.

 

שיטות הוראה ומערכי שיעור