5.7 ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה

-          ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה של גזים שונים.

-          עירור אטומי על ידי חלקיקים.

-          השוואה בין ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה של אותו אטום.

-          הקשר בין קרינה הנפלטת מאטום לבין רמות האנרגיה האטומיות.

 

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

שיטות הוראה ומערכי שיעור

מצגות על מודלים שונים של האטום קרינה וחומר

אמצעי המחשה דינמיים