3.4 התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

  • התאבכות גלי מים משני מקורות: "מקורות שווי-מופע", "מקורות שוני-מופע".
  • התאבכות אור משני חריצים, "מקורות אור קוהרנטיים".
  • השפעת הפרש המופע בין המקורות על תבנית ההתאבכות.
  • "עקיפה": תבנית העקיפה כהתאבכות המתקבלת  מרצף של מקורות נקודתיים.
  • "סריג עקיפה", שימושים.
  • המודל הגלי של האור והאופטיקה הגיאומטרית.
  • מעמדו של מודל הגלים המכניים, מהו התווך שהאור מרעיד?

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

קישורים

שיטות הוראה ומערכי שיעור

אמצעי המחשה דינמיים