1.1 ראיית עצמים, אפיון האור, ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים

-       מבנה העין ותנאים לראייה.

-       מקורות אור וגלאי אור.

-       אפיונים ראשונים למהות האור: אור כנושא אנרגיה, התפשטות וכיווניות (יצירת צל), בדיקת אינטראקציה בין אור לאור ובין אור לחומר, אפיון גופים לפי תגובתם לאור (החזרה, בליעה, העברה), האם לאור יש מסה?

-       ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים:

o        הכרת המושגים: "מקור אור נקודתי", "קרן", "אלומה" ואפיון אלומות אור שונות.

o        שימוש בתרשימי קרניים לאיתור צל.

-    תופעות טבע: יום ולילה, מופעי הירח ליקויי  מאורות

דפי עבודה

שאלות ומבחנים

שיטות הוראה ומערכי שיעור